Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Seniora SITG przy PAK KWB „KONIN”

Kwiecień, 2019


Dnia 27 marca 2019r. po czterech latach kadencji VI kadencji, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Seniora SITG w którym uczestniczyło 75 osób.

Zebranie rozpoczęło się od powołania przewodniczącego zebrania, który przedstawił porządek obrad. Po przyjęciu porządku zebrania nastąpił wybór: sekretarzy zebrania, komisji mandatowej, komisji wyborczo-skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności koła za lata 2015-2019 przedstawił prezes M. Zajączkowski. Sprawozdanie z wyników finansowych koła za lata 2015- 2019 przedstawił wiceprezes J. Butkiewicz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący K. Andrzejewski. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz Koła Seniora.

W wyniku wyborów nowym prezesem Koła Seniora SITG został M. Zajączkowski.

Członkami zarządu Kola VII kadencji (w kolejności alfabetycznej) zostali wybrani: Z. Bajcar, J.Bill, K. Brzeg, J. Butkiewicz, J.Ganowicz, F.Hoch, B. Kretkowski, M. Maniak, M. Pieczyńska, P. Pieczyński.

Wybrana została również komisja rewizyjna w składzie: K. Andrzejewski, R. Czerwczak, J. Niestatek.

Delegatami na zgromadzenie oddziału poznańsko-konińskiego zostali: J. Ryguła, M. Zajączkowski, Z. Bajcar, J. Butkiewicz, J. Ganowicz, F. Hoch, M. Pieczyńska, M. Maniak, E. Kubsik.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt Uchwały Walnego Zebrania. Po przyjęciu uchwały nastąpiło zakończenie zebrania.

M.M.